Polarografie

Polarografie slouží k hodnotné a četnému rozboru látek v roztoku. Jejím základem je elektrolýza. Do nádoby jsou ponořeny dvě elektrody, anoda a katoda, a probíhá zde elektrolýza; jako katoda přitom slouží ona pověstná rtuťová kapka. Vyhodnocuje se závislost elektrického proudu, který protéká roztokem, na napětí přivedeném na zmíněnou dvojici elektrod. Na křivkách této závislosti se objevují polarografické vlny, které signalizují přítomnost jednotlivých látek v roztoku. Jinými slovy - za pomoci této elektrochemické metody se dá určit, které látky jsou v roztoku obsaženy a také kolik jich tam je.